Our Story

FOTO_MOMO ย่อมาจาก Fotograph of the Modern Movement เป็นโปรเจคต์การรวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึกภาพสถาปัตยกรรมอันเป็นผลผลิตจากกระแสความคิดแบบสมัยใหม่ หรือที่รู้จักกันดีว่าสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น  เราตั้งใจเล่นคำให้คล้ายๆ กับ DOCOMOMO องค์กรนานาชาติที่เฝ้าระวังและจัดทำทะเบียนข้อมูลด้านการอนุรักษ์อาคารยุคนี้

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาคารเก่าหลายแห่งถูกรื้อถอนออกไปเพื่อสร้างอาคารใหม่ที่ทันสมัยกว่า แม้ว่ายังคงมีโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ตอบสนองปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดำเนินไป อาคารที่ทั้งสวยงามและมีคุณค่าเหล่านี้ถูกลบออกไปจากทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของประเทศไทยอย่างถาวร

ความสำคัญของการบันทึกภาพทำให้เราพอจะมีหลักฐานบ่งชี้ได้ว่า สถาปัตยกรรมเหล่านี้เคยมีชีวิตและดำรงอยู่ … สถาปัตยกรรมสร้างความทรงจำให้ผู้คน และภาพถ่ายจะทำให้คนเหล่านั้นระลึกถึง

fotomomo.project@gmail.com

All Rights Reserved © 2020